Welkom op de website van Planje

Klachtenregeling Planje Accountants en meer

Planje Accountants en meer hecht aan tevreden relaties. Mocht u echter niet tevreden zijn over (een aspect van) onze dienstverlening, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten door een goed gesprek worden opgelost. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur om eerst samen met die persoon te spreken. Wij verzoeken u daarom om eerst contact op te nemen voor telefonisch of persoonlijk overleg. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, neemt u dan contact op met Rik Diederik, compliance officer van ons kantoor. 

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u via ons secretariaat kunt opvragen. U kunt het ingevulde formulier daarna verzenden aan Rik Diederik.

Overigens kunt u een officiële klacht ook telefonisch melden bij één van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan tijdens het telefoongesprek het klachtenformulier invullen, waarna u een kopie ontvangt ter ondertekening. 

Verloop procedure
Een officiële, schriftelijke klacht wordt behandeld door Rik Diederik. Hij zal met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Als het niet lukt om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan ontvangt u in elk geval een ontvangstbevestiging. Vaak zal er dan telefonisch contact worden opgenomen om te overleggen over verdere stappen. Daarbij kan u worden gevraagd om uw klacht toe te lichten of om verdere informatie. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u geïnformeerd over de reden van de vertraging. Ook wordt u geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. 

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zullen wij daarbij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw informatie. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Daarom wordt u, bij het indienen van uw klacht, toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken te mogen overleggen aan eventuele deskundigen. Deze ‘derden’ zullen door ons worden gevraagd te tekenen voor geheimhouding.
 
Tot slot: indien u een klacht heeft, betreuren wij dat. Maar we waarderen dat u uw klacht aan ons meldt! U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren. We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

Planje Acountants en meer